اجرای شمع های بتنی و فلزی درجا

این خدمات بمنظور انتقال بارهای وارده از سازه به لایه های پایینی (لایه باربر) در طرحهای مختلف بویژه در اراضی با توده خاکهای سست و کم مقاوم عملکرد دارد. در این روش ضمن انجام عملیات حفاری ماشینی یا دستی (با توجه به شرایط دسترسی) در محلهای مورد نیاز و در فواصل متناسب متأثر از وضعیت بارهای وارده از سازه با استفاده از مقاطع و پروفیلهای مختلف فولادی و بتن ریزی شمع های درجاریز به قطر 0/5 الی 1/20 متر با اعماق مختلف بمرحله اجرا در می آید.

این روش حتی همراه با عملیات میخ کوبی در تثبیت دیواره گود ها و افزایش باربری و انتقال بارها به لایه های زیرین و ایجاد یک پرده آببند نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.

در مرحله بعدی عملیات مش بندی با سایزهای متناسب با نوع خاک همراه با شاتکریت انجام خدمات میخ کوبی را در جبهه های کاری مختلف بمنظور حصول به ایمنی مضاعف تکمیل می نماید.