اجرای عملیات کنترل آب های زیر زمینی و زهکش های عمودی

کنترل و زهکشی آب های زیر زمینی یکی ار مسائل عمده دراجرا کلیه طرحهای عمرانیو بناییزیر بخصوص در نواحی با سطح آب بالا و یا نواحی مجاور به مسیلها و رودخانه ها می باشد که از حساسیت بالایی برخوردار است.
بطور کلی کنترل وزهکشی آب های زیر زمینی نهایتاً باعث کاهش فشار آب بین منفذی در توده خاک میگردد که با توجه به جنس و بافت خاک و شرایط ساخت و ساز ها و نوع پی میتواند الگوی مناسب را در رابطه با مراحل طراحی میسر نماید.
کنترل آب های زیر زمینی عمدتا برای هر دو حالت سازه های خطی بمانند مسیر خطوط لوله، راه های ارتباطی و تونل وهمچنین سازه های متمرکز بمانند عملیات حفر ترانشه و گود برداری مورد توجه میباشد.
اجرای این عملیات با کاربری روشهای متنوع امکان پذیر است منجمله انجام عملیات پمپاژ با حفرچاههای زهکش با قطر، عمق و فواصل متناسب با شرایط منطقه ای و یا انجام عملیات زهکشی خطی (Dewatering) و یا نصب و اجرا زهکش های عمودی (Vertical Drain) بدو صورت زهکش های پیش ساخته و یاشنی بخصوص در خاکهای ریز دانه می تواند به مرحله اجرا در آید.