اجرا و کاربرد انواع ژئوتکستایلها

کاربرد ژئوتکستایلها در شروع ویا درضمن عملیات ساختمانی و عمرانی روشی نوین در مهار حرکات و جابجایی توده خاک و همچنین جلوگیری از فرسایشهای طبیعی بخصوص در نواحی ناهموار تپه ماهوری و عمدتاً در ارتباط با تثبیت و پایدارسازی آنها بمنظور تأمین امنیت و فراهم آوردن امکان ساخت و ساز در این نواحی است.

ژئوتکستایلها با توجه به تنوع آنها شامل طیف وسیعی از محصولات سنتتیک بمانند ژئوگریدها، ژئوکامپوزیتها، ژئومت و ژئونت میباشد که بر حسب شرایط فنی می تواند در موارد زیر کاربری داشته باشد:

این محصولات که عمدتاً از نوعی پلی پروپیلینی هستند از تراکم و مقاومت بالا و مداومت بسیار زیاد برخوردار هستند که با شبکه بندی های مهندسی متنوع و اتصالات جانبی قوی میتوانند کاربریهای متنوع را بر حسب نیاز برای طرح های مختلف مهیا سازند