خدمات

شرکت زمین ران به عنوان يك نهــاد تخصصي در امور اجرایی و ساختمانی بویژه پروژه های عمرانی و پروژه های تخصصی ژئوتکینک ، از کادر فنی متخصص برخوردار می باشد. خدمات فني ارائـه شـده توســط اين شرکت را ميتوان در به شرح زیر گروه بندي میگردد

در حال حاضر این شرکت با در اختیار داشتن تجهیزات و پرسنل متخصص قادر به اجرای تخصصی کلیه فعالیتهای فوق بوده و همواره در تلاش است با در اختیار گرفتن آخرین تکنولوژی های موجود در دنیا در راستای افزایش کیفیت و سرعت در انجام عملیات عمرانی و ساختمانی پیشقدم باشد.