طراحی و اجرای دیواره های حائل

سازه نگهبان یا دیوار حائل دیواری است که بتواند به صورت یک سازه نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازه دیگر، یا جلوگیری. دیواری است که بتواند به صورت یک سازهٔ نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازهٔ دیگر، یا جلوگیری از ریزش، و مهار خاک‌های تپه‌ها یا دیگر عوارض طبیعی مشرف به جاده‌ها یا ساحلی نزدیک به دریاها و دامنه‌های غیرطبیعی و به‌طور کلی هر جا که احتیاج به تکیه‌گاه جانبی باشد استفاده شود و انواع آن به شرح زیر می باشد: