بانک رفاه کارگران شیراز

  • پروژه ساختمان اداره امور شعب فارس و شعبه مرکزی بانک رفاه کارگران شیراز
  • شرکت راه سازان و ساختمان هنزا
  • عمق گود:13متر
  • زمان اجرا:1397-1396

تصاویر
بانک رفاه کارگران شیراز