پروژه ساختمان پلاسکو

  • پروژه ساختمان پلاسکو
  • اجرای عملیات تثبیت به روش مهار متقابل
  • عمق گود : 30.0
  • زمان اجرا : 1397-1398

تصاویر
پروژه ساختمان پلاسکو
پروژه ساختمان پلاسکو
پروژه ساختمان پلاسکو
پروژه ساختمان پلاسکو