پروژه سایه

  • عملیات گودبرداری، اجرای سیستم زهکش، اجرای سقف،دیوارحائل و فونداسیون
  • زمان اجرا: درحال اجرا

تصاویر
پروژه سایه