پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن

  • پروژه شعبه شمس آباد بانک صنعت و معدن
  • آتیه سازان صنعت و معدن
  • احداث شعبه
  • زمان اجرا:1396-1395

تصاویر
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن
پروژه شعبه مرکزی بانک صنعت و معدن