پروژه مجتمع تجاری- اداری بلوار افریقا

  • پروژه مجتمع تجاری- اداری بلوار افریقا
  • شرکت توسعه مسکن تهران
  • عمق گود:19متر
  • زمان اجرا:1396-1395

تصاویر
پروژه مجتمع تجاری- اداری بلوار افریقا
پروژه مجتمع تجاری- اداری بلوار افریقا
پروژه مجتمع تجاری- اداری بلوار افریقا