پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی

  • پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی
  • کارفرمای شخصی
  • عمق گود:18متر
  • زمان اجرا:1399-1398

تصاویر
پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی
پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی
پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی
پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی
پروژه مجتمع تجاری- اداری در کارگر شمالی