پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا

  • پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا
  • شرکت پدیده تابان سرآمد
  • عمق گود:40-39متر
  • زمان اجرا:1394-1393

تصاویر
پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا
پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا
پروژه مجتمع تجاری-اداری همیلا