پروژه مجتمع تجاری – اداری پیروزی

  • پروژه مجتمع تجاری – اداری پیروزی
  • شرکت توسعه ساختمانی پارسیان
  • عمق گود : 25 متر
  • زمان اجرا : 1395-1391

تصاویر
پروژه مجتمع تجاری – اداری پیروزی
پروژه مجتمع تجاری – اداری پیروزی